• Αρχαία Γυρτώνη - Νομίσματα του 400 - 344 π.Χ. , 300 - 200 π.Χ.
  • Μαγγαναπήγαδο Γυρτώνης 1910.

Γυρτώνη